Kulağımıza Aşina, Anlamları Muamma Kelimelerin Anlamları

kelimelerin-anlamları

Paylaşmayı unutmayın.

Kulağımıza Aşina, Anlamları Muamma Kelimelerin Anlamları – Yapılan araştırmalara göre, bir insanın günlük konuşmasında ortalama yüz veya yüz elli kelime kullanır. Kulağımıza ilk başta ilginç gelse de, düşündüğümüz zaman bunun bir doğruluk payı olduğunu göz ardı edemeyiz. Bu konuşmalarımızda bazen ilginç kelimelere rastlarız. Günlük hayatımızda çoğu zaman karşılaştığımız ancak tam olarak anlamlarını bilemediğimiz bir sürü kavram mevcuttur. Bazen farkında olmasak da eksik veya yanlış kullandığımız bu kelimelerin doğrusunu bilmek bizim için önem taşır.

Genel kavramlardan biraz bahsedersek,

Aktüalite: Güncellik. Günün olayı ve konusu.

Dikte: Birine isteklerini zorla kabul ettirmek.

Literatür: Edebiyat, kaynak, yazın.

Türbülans: Bir sıvının veya gazın hareket halindeki düzensizliğidir.

Garantör: Güvence veren

Jargon: Belli bir zümreye veya meslek grubuna özgü günlük konuşmada kullanılan kelime bütünüdür.

Dejenere: Bozulmuş, soysuzlaşmış.

Ekonomik – Kelimelerin Anlamları

@sanatsantiye

Spekülasyon: Felsefe terimi olarak eylem alanına geçmeyen, yalnızca bilmek ve açıklamak gereğini güden kuramsal düşüncelerdir. Ticarette kullanılan spekülasyon kelimesi, arbitrajın aksine, mevcut piyasa yapısının değerlendirilmesi sonrasında oluşan beklentiler dikkate alınarak ve risk üstlenilerek kazanç sağlayabilme çabasıdır. Spekülasyon bir suç değildir.

Arbitraj: Risksiz kar elde etmek amacıyla, bir varlığın farklı piyasalardaki fiyatları arasındaki eşitsizlikten yararlanılarak, söz konusu varlığın daha düşük fiyatlandığı piyasadan satın alınıp daha yüksek fiyatlandığı piyasada eş zamanlı olarak satılması işlemidir.

Fizibilite: Herhangi bir yatırımın sağlayacağı kazanca değer olup olmadığının saptanması için yapılan çalışmalardır.

Kanalize Olmak: Tek bir hedefe kitlenmek, odaklanmak.

Kalifikasyon: Ustalık kazanma, nitelikli olma.

Statüko: Süregelen düzenin korunması durumu. Yürürlükteki anlaşmaya göre olması gereken veya süregelen durumdur.

Felsefik – Kelimelerin Anlamları

Skolastik: Düşünmeyi ve düşünerek ortaya çıkan özgür düşünceleri reddederek sadece belli bir kesimin dediklerinin doğru olduğunu kabul eden düşünce sistemidir. Bir diğer anlamı “Orta Çağ yöntemlerine uygun” dur.

Dogma: Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz bir gerçek olarak kabul edilmesi.

Pragmatik: Yararcı, faydacı, çıkarcı.

Determinist: Bir olgunun aynı koşullar ve aynı bileşenler dahilinde her zaman aynı sonucu vereceğini ve bu durumun her zaman öngörülebileceğini söyleyen görüştür.

Paradigma: Değerler dizisi

Metafor: Bir şeyi başka bir şeye benzetmek, kıyaslamak için kullanılan mecazlar.

Sav: İleri sürülerek savunulan düşünce

Spekülatif: Kurgusal, saptırıcı, yanıltıcı.

Kozmopolit: Farklı etnik kökenlerden insanları içinde bulunduran.

Jenerasyon: Kuşak, nesil

Demagoji: Laf ebeliği, lafanazlık.

Radikal: kesin, köklü, kökten.

Ütopya: Gerçekleştirilmesi imkansız tasarım veya düşüncedir.

Mevzubahis: Söz konusu olan.

Kripto: Gizli, saklı, şifreli.

Minval: Biçim, yol, tarz

Medya – Kelimelerin Anlamları

Trajikomik: Hem acıklı hem güldürücü özelliği olan olay ya da durumdur.

Kanıksamak: Çok tekrarlaması sebebiyle etkilenmez olmak, alışmak.

Varyasyon: Değişim, biçim.

Sansür: Sansür, çeşitli kavramların çeşitli yollarla kontrol altına alınmasıdır. Genelde hükümet tarafından uygulanır. En somut amacı toplumu korumak ve devletin üzerinde kontrol sağlayacağı şekilde geliştirmektir. Genellikle toplumu etkileyen durumlarda/eylemlerde uygulanır ve bazı durumlarda ifâde özgürlüğünü bastırma amacı da güdebilir.

Sarkastik: Acıtıcı bir şekilde alay eden, ironik.

Sansasyonel: Çarpıcı

Manipülasyon: Psikolojik manipülasyon, insanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme veya yönlendirme anlamına gelir. Bu etkileme ve yönlendirme sonucu insanlar davranış değişikliği ya da kanaat değişikliği gösterebilirler. Davranış ve kanaat değişikliğine tüm etkilenme ve yönlendirme uygulamalarını kapsar. 

www.lafsozluk.com

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar